Zawartość

Wydruki e-Sprawozdań Finansowych

Przejrzyste wydruki e-Sprawozdania Finansowego w formie arkusza kalkulacyjnego lub za pomocą projektu, który w jednym kompleksowym raporcie prezentuje wszystkie wprowadzone dane. Wyniki można zapisać bezpośrednio do pliku PDF.

Jak wydrukować JPK_SF

Jak wydrukować JPK_SF Aplikacja ładuje plik XML e-Sprawozdania Finansowego, przekształca go w czytelną postać, prezentując graficznie wszystkie zawarte w nim ewidencje oraz załączniki i informacje uzupełniające. Dzięki naszemu czytnikowi e-Sprawozdań możesz załadować dowolne sprawozdanie wygenerowane z innego systemu ERP, jedynym warunkiem jest zgodność z oficjalnym schematem XSD opublikowanym przez MF.

Załadowane e-Sprawozdanie jest czytelne natychmiast po imporcie z XML, nawet bez drukowania. Przejrzystość prezentacji wyników uzyskujemy dzięki zastosowaniu Arkusza Kalkulacyjnego i logicznemu podziałowi poszczególnych ewidencji w dedykowanych zakładkach (zeszytach).

Wydruk potrzebny będzie np. do uzyskania całościowego raportu, który przekażemy do wglądu zarządowi, biegłemu, itp. Każdy z oferowanych raportów możemy automatycznie zapisać do pliku PDF, bez potrzeby stosowania wirtualnych drukarek do przechwytywania wydruków. Program posiada wbudowane narzędzia do generowania oraz prezentowania i drukowania raportów PDF.

Różne rodzaje wydruków

Rodzaje wydruków e-Sprawozdania KRS

Funkcje drukowania dostępne są w środkowej sekcji [Wydruki] zakładki „Sprawozdanie”

Program oferuje cztery rodzaje wydruków:

  • Jednej (bieżącej) ewidencji
  • Wszystkich ewidencji
  • Całego e-Sprawozdania za pomocą kompleksowego raportu.
  • Wszystkie ewidencje sprawozdania za pomocą kompleksowego raportu (powyżej) połączone ze wszystkimi załącznikami w jednym pliku PDF.

Wydruk jednej ewidencji

Wydruk e-Sprawozdania KRS

Podgląd wydruku bieżącej ewidencji „Rachunek przepływów pieniężnych”

Raport uzyskamy przyciskiem [Aktywny arkusz]. Obejmuje tylko jedną, aktualnie aktywną ewidencję (zakładkę arkusza kalkulacyjnego). Wydruk jest automatycznie sformatowany i dopasowany do kartki A4 w układzie poziomym.

Bezpośrednio z okna podglądu możemy zapisać raport do pliku PDF.

Wydruk wszystkich ewidencji

Wydruk całego e-Sprawozdania KRS

Wydruk wszystkich (ewidencji) zakładek Arkusza kalkulacyjnego

Raport uzyskamy przyciskiem [Wszystkie arkusze]. Obejmuje zakładki: Nagłówek (dane firmy, informacje wstępne), Bilans (aktywa i pasywa), Rachunek Zysków i Strat, Podatek. Opcjonalnie Zmiany oraz Przepływy w zależności od konfiguracji przetwarzanego e-Sprawozdania.

Na zdjęciu widać przejście pomiędzy stronami dwóch różnych ewidencji: Bilans (Pasywa) oraz RZiS.

Wydruk raportu e-Sprawozdania

Wydruk e-Sprawozdania z zapisami szczegółowymi

Podgląd Raportu dla całego e-Sprawozdania Finansowego

Najbardziej zaawansowany raport, który zawiera wszystkie wprowadzone dane do e-Sprawozdania Finansowego. Z lewej strony dostępna jest lista ewidencji, która umożliwia szybkie zlokalizowanie odpowiedniego miejsca w Raporcie.

Tylko w tym projekcie możesz uzyskać wydruk Poszczególnych ewidencji z informacjami uszczegóławiającymi dodanymi do wybranych pozycji sprawozdania. Aktualnie program drukuje wszystkie zapisy szczegółowe w Ewidencji Podatek (pozostałe w przygotowaniu).

Wydruk i konwersja wszystkich załączników do formatu PDF

Automatyczna konwersja wszystkich załączników e-Sprawozdania do formatu PDF

Automatyczna konwersja wszystkich załączników e-Sprawozdania do formatu PDF

Wydruk uzyskamy przyciskiem [Raport PDF]. Unikalne rozwiązanie, które łączy kompleksowy raport całego e-Sprawozdania ze wszystkimi załącznikami. Wynikiem będzie jeden plik PDF, nawet jeżeli do e-Sprawozdania dołączono załączniki w innych formatach. Program automatycznie wykonuje konwersję do PDF dla dokumentów tekstowych (doc, docx, odt, rtf, txt) oraz arkuszy kalkulacyjnych (xls, xlsx). Tak przygotowany plik można przeglądać bezpośrednio w programie, drukować lub zapisać na dysku jako PDF.

Jeden plik PDF całego e-Sprawozdania Finansowego zawierający wszystkie dane i dokumenty doceni każdy biegły rewident, który otrzymuje e-Sprawozdania do weryfikacji.

Eksport do Excel

Eksport e-Sprawozdania XML JPK_SF do Excel

Funkcję [Eksport do Excel] znajdziesz w zakładce Menu/Plik

Jeżeli chciałbyś dalej przetwarzać dane przygotowane przez Program-eSF, skorzystaj z funkcji [Eksport do Excel], która zapisze graficzny widok e-Sprawozdania Finansowego do pliku XLSX zgodnego z aplikacją Excel. Program zapisuje wszystkie ewidencje z pominięciem formuł obliczeniowych. Wszystkie kwoty zapisane są statycznie, dzięki temu możesz otworzyć takie sprawozdanie w Excel, nawet jeżeli dane zostały w sprawozdaniu obliczone przez dynamiczne formuły z dostępem do zewnętrznych arkuszy.

Ten tryb możesz wykorzystać do utworzenia arkusza kalkulacyjnego dla Zarządu, który będzie posługiwał się aplikacją Excel do analizy wprowadzonych danych.

e-Sprawozdanie w Excel

e-Sprawozdanie w Excel

Widok e-Sprawozdania utworzonego w Program-eSF po załadowaniu do aplikacji Excel

Zapoznaj się z następnym dokumentem: Załączniki do e-Sprawozdań Finansowych