Zawartość

Tworzenie i edycja e-Sprawozdań Finansowych

Doskonałość na każdym etapie. Niezwykle szybka i intuicyjna obsługa programu umożliwia utworzenie nowego e-Sprawozdania Finansowego w „kilka chwil”, a edycja wygenerowanych sprawozdań nigdy nie będzie łatwiejsza.

Nagłówek e-Sprawozdania

Jedno okno dialogowe skupia wszystkie elementy "Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego".

Tworzenie nowego sprawozdania rozpoczynamy od wypełnienia podstawowych danych Nagłówka. Na tym etapie należy wybrać metody ewidencji dla Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny, wariant porównawczy) oraz Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia, metoda pośrednia). Dostępne jest też Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Na dalszym etapie edycji sprawozdania (już po zapisie roboczej wersji) można zmienić wybrane tutaj typy ewidencji lub włączyć/wyłączyć poszczególne sekcje. Służy do tego funkcja [Ewidencje sprawozdania].

Poszczególne sekcje Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego zostały tematycznie pogrupowane w zakładkach. Dane rejestrujemy za pomocą dedykowanych kontrolek do odpowiednich typów. W ostatniej zakładce znajduje się „Informacja uszczegóławiająca” która może mieć dowolną liczbę elementów składających się z Nazwy i Opisu.

Informacje wprowadzające, szczegółowe, uzupełniające oraz załączniki edytujemy za pomocą dedykowanych okien dialogowych, które upraszczają i przyspieszają uzupełnianie danych. Wartości liczbowe w poszczególnych ewidencjach wprowadzamy w typowy dla Arkusza kalkulacyjnego sposób, do odpowiednich komórek. Wartości zbiorcze obliczane są automatycznie za pomocą standardowych formuł obliczeniowych arkusza.

W innym dokumencie opiszemy automatyzację tego procesu przez pobieranie danych bezpośrednio z zewnętrznych arkuszy Excel lub baz danych.

Edycja Nagłówka

Wprowadzenie do e-Sprawozdania Finansowego

Okno do edycji nagłówka otwieramy przyciskiem [Nagłówek sprawozdania]

Kody PKD można wybierać z załączonej do programu listy. Należy dodać co najmniej jeden kod. Jeżeli kodów ma być więcej, należy wstawić kolejny za pomocą przycisku [Dodaj kod do listy].

Dane opisowe e-Sprawozdania

Dane opisowe e-Sprawozdania

Edycja tekstowych danych opisowych

Zwracamy szczególną uwagę na pola opisowe, które występują w zakładkach: Inne, Połączenie spółek, Zasady (A/B), Zasady (C/D) oraz informacja uszczegóławiająca. Są to pola tekstowe ograniczone przez schemat XSD (ustalony przez MF) do 3500 znaków i w żaden sposób nie formatowane. Nie można tutaj wprowadzać tabel ani ozdobników typu formatowanie tekstu, pogrubianie, podkreślanie, itp.

Skopiowana zawartość schowka pochodząca np. z aplikacji Word czy Excel będzie miała zwykłą postać tekstową, często chaotycznie ułożoną. Taka forma będzie nieczytelna dla osoby przeglądającej sprawozdanie i będzie różnie wyświetlana w zależności od stosowanego oprogramowania do e-Sprawozdań.

Dlatego zalecamy wprowadzanie tutaj tylko krótkich informacji kierujących do odpowiednich plików PDF, które należy dodać jako załączniki.

Podgląd załącznika

Podgląd załącznika e-Sprawozdania

Podgląd załącznika PDF bezpośrednio z aplikacji bez stosowania zewnętrznych czytników PDF

Program-eSF posiada wbudowane narzędzia do generowania oraz prezentowania i drukowania raportów PDF. Ma to ogromne znaczenie przy uruchamianiu programu do przeglądania e-Sprawozdań w innym komputerze gdy program startuje np. z dysku przenośnego.

Informacje uszczegóławiające

Informacje uszczegóławiające

Tabela z dowolną liczbą informacji szczegółowych

Informacje uszczegóławiające wprowadzamy w ostatniej zakładce za pomocą tabeli, która może zawierać dowolną liczbę elementów składających się z Nazwy i Opisu (3500 znaków).

Również w tym przypadku zalecamy stosowanie tylko odnośników do załączników, które będą zawierać szczegółowe informacje. Wszystkie noty można utworzyć w arkuszu kalkulacyjnym lub edytorze tekstów (stosując tabele, kolory, itp.) a wynik zapisać do PDF i dołączyć jako załączniki e-Sprawozdania Finansowego.

Do utworzenia i edycji dokumentów (załączników) można użyć wbudowanych w Program-eSF narzędzi (Edytora lub Arkusza), które dostępne są z głównego okna aplikacji w sekcji [Narzędzia].

Załączniki do e-Sprawozdania

Załączniki do e-Sprawozdania XML JPK_SF

Przycisk [Załączniki] otwiera dedykowane okno do zarządzania wszystkimi załącznikami zawartymi w sprawozdaniu

Załączniki można dodawać, kasować i przeglądać (otwierać i drukować). Liczba pod przyciskiem informuje nas o ilości wszystkich załączników w obsługiwanym sprawozdaniu finansowym. Załączniki w strukturze XML występują w formie zakodowanej i nie są czytelne dla użytkownika. Odkodowany załącznik można zapisać do wskazanego pliku na dysku.

Pozycje szczegółowe użytkownika

Pozycje szczegółowe użytkownika

Przycisk [Pozycje szczegółowe] otwiera okno do edycji zapisów szczegółowych bieżącej pozycji sprawozdania

Jeżeli do pozycji wprowadzone są zapisy szczegółowe, wtedy w kolumnie [Symbol] sygnalizowane jest to kolorem żółtego podświetlenia. Liczba pod przyciskiem informuje o wszystkich pozycjach szczegółowych w całym sprawozdaniu. Przeglądanie listy wszystkich pozycji szczegółowych dostępne jest w zakładce [Pozycje szczegółowe] nad arkuszem.

W oknie edycyjnym można dodawać wiele pozycji i podpozycji szczegółowych. Tworzą one strukturę drzewa i tak zostaną zapisane w pliku XML.

Pozycje szczegółowe w XML

Pozycje szczegółowe w XML e-Sprawozdania

Widok pozycji i podpozycji szczegółowych w strukturze XML.

Przyciskiem [Generuj nowy XML] program natychmiast utworzy aktualny XML na podstawie bieżących danych zarejestrowanych we wszystkich oknach i ewidencjach. Następnie otworzy odpowiednio sformatowany widok dostosowany do plików XML.

Na zdjęciu widać odwzorowanie „drzewa” w zawartości XML odnośnie odpowiednich pozycji i podpozycji szczegółowych.

Informacje dodatkowe do podatku

Informacje dodatkowe do podatku e-Sprawozdania

Przycisk [Podatek informacje] otwiera okno do edycji zapisów dodatkowych bieżącej pozycji z zakładki Podatek

Program obsługuje dowolną liczbę pozycji i podpozycji szczegółowych wg specyfikacji XSD. Informacja dodatkowa zawiera oprócz standardowych informacji (Nazwa, kwoty) dane dotyczące Ustawy: Artykuł, Ustęp, Punkt, Litera. Uwaga! pole Artykuł jest obowiązkowe.

Informacje dodatkowe w XML

Informacje dodatkowe w XML

Widok informacji dodatkowych podatku w strukturze XML

Wbudowany edytor pozwala na przejrzystą analizę pliku JPK_SF e-Sprawozdania z kolorowaniem składni i obsługą poszczególnych sekcji struktury XML.

Zapis e-Sprawozdania do pliku XML

Do zapisu należy użyć przycisku [Zapisz XML] lub [Zapisz jako]. Pierwszy zapisuje do ostatnio otwartego pliku (nadpisując jego zawartość), drugi do nowego pliku wskazanego przez użytkownika. Przed zapisem program automatycznie generuje aktualną zawartość XML i nie ma potrzeby dodatkowego wykonywania funkcji [Generuj nowy XML] tuż przed zapisem.

Funkcje zapisu są równoznaczne z Generowaniem e-Sprawozdania Finansowego w formacie XML, który należy złożyć do KRS. Program nie stosuje innych plików i struktur do zapisu pośrednich stanów roboczego e-Sprawozdania. Wynikiem zapisu zawsze jest struktura utworzona na podstawie obowiązującego schematu XSD.

Zalecamy tworzyć różne kopie plików przedstawiające poszczególne etapy tworzenia sprawozdania, aby w przypadku konieczności wrócić do odpowiedniej wersji roboczego e-Sprawozdania.

Przed wysłaniem do KRS, koniecznie sprawdź (opcją w programie) ostateczną wersję sprawozdania w zakresie zgodności ze schematem XSD.

Zapoznaj się z następnym dokumentem: Wydruki e-Sprawozdań Finansowych