Zawartość

Biała Lista Podatników VAT

Sprawdzenie statusu podatkowego kontrahenta ma dla podatników ogromne znaczenie. Od ustalenia tego statusu zależy bowiem sposób opodatkowania danej czynności bądź też możliwość skorzystania z przysługujących podatnikowi ustawowych praw, w tym możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów.

Biała lista z danych Excel

Program-eSF Program-eSF posiada obsługę Białej Listy podatników VAT za pomocą oficjalnego API Ministerstwa Finansów. Funkcje znajdują się w zakładce Menu/Biała Lista VAT.

Biała Lista Podatników służy do pobierania wszystkich danych podatników, które udostępnia serwis MF dla podanych numerów NIP.

Rachunki Bankowe służy do sprawdzania czy podany rachunek bankowy występuje dla wskazanego numeru NIP.

Obydwa zestawienia wykonywane są seryjnie na podany dzień. Dostępna jest też funkcja sprawdzania pojedynczych danych (dla jednego numeru NIP).

W dolnej części tego dokumentu opisana jest metoda dynamicznego pobierania statusów z Białej Listy bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym za pomocą dedykowanej funkcji. Sposób wprowadzania danych i definiowania funkcji jest doskonale znany wszystkim użytkownikom aplikacji Excel.

Ekran początkowy Program-eSF

Ekran początkowy formularza e-Sprawozdania Finansowego

Ekran początkowy formularza (należy wybrać jedną z dwóch funkcji)

Import z Excel

>Bilans - Pasywa

Kreator importu danych z pliku Excel

Do wykonania raportu z Białej Listy należy wskazać plik Excel, który będzie zawierał dane w układzie tabelarycznym. Arkusz może zawierać wiele dodatkowych kolumn wygenerowanych np. z użytkowanego systemu księgowego ERP. Musimy tylko zmienić nazwy kolumn dla NIP oraz RB (rachunek bankowy). Opcjonalną odczytywaną kolumną jest Nazwa, w której możemy podać nazwę (własny identyfikator) firmy.

Podsumowując, program obsługuje kolumny: NIP, Nazwa, RB. Przy czym w pierwszym raporcie wystarczy NIP i Nazwa, w drugim raporcie do weryfikacji dodatkowo potrzebny jest numer rachunku bankowego (RB). Ewentualne, pozostałe kolumny zostaną przez aplikację zignorowane i nie spowodują błędu ładowania.

Biała Lista VAT

Rachunek Zysków i Strat

Widok białej listy po seryjnym załadowaniu wszystkich danych

Biała Lista VAT służy do pobierania wszystkich danych podatników, które udostępnia serwis MF dla podanych numerów NIP.

Należy podać [Datę] (stan na dzień) i nacisnąć przycisk [Seryjne sprawdzenie]. Można też użyć przycisku [1 NIP] do pobrania danych tylko jednego bieżącego podmiotu. Po załadowaniu, dane białej listy dostępne są w tabeli, którą można zapisać do pliku Excel ( z menu kontekstowego) lub wydrukować w formie Raportu.

Szczegółowe dane podatnika

Zestawienie zmian w kapitale

Szczegółowe dane i Rachunki bankowe podatnika

Biała lista zawiera wszystkie zarejestrowane firmowe rachunki bankowe podatnika. W tabeli widzimy tylko pierwszy z nich, a ich łączną ilość w kolumnie [Ile]. Wszystkie rachunki będą widoczne na wydruku wg projektu.

Dostępne jest też dodatkowe okno otwierane przyciskiem [Rachunki], które zawiera podstawowe dane podatnika wraz z całą listą rachunków. Długą listę można dodatkowo filtrować lub wyszukiwać żądane numery.

Biała Lista - Wydruk

Rachunek przepływów pieniężnych

Wydruk raportu Białej Listy wg własnego projektu.

Rachunki bankowe podatnika

Podatek

Widok białej listy po seryjnym sprawdzeniu rachunków bankowych

Sprawdzenie rachunków bankowych w białej liście na podstawie pary NIP/Rachunek. Raport wykonywany jest na wskazany dzień.

Raport weryfikacji rachunków bankowych

Załączniki do e-Sprawozdania

Wydruk raportu weryfikacji rachunków bankowych wg własnego projektu.

Obydwa opisane powyżej sposoby obsługi białej listy posługują się danymi źródłowymi przygotowanymi w plikach Excel, które wykorzystane są do odczytu żądanych numerów NIP i Rachunków bankowych. W dalszej części obliczenia i prezentacja wyników wykonywane są w aplikacji i generatorze raportów.

Własne obliczenia w Arkuszu Kalkulacyjnym

Dodatkowo program oferuje zaawansowaną metodę badania statusów Rachunków bankowych za pomocą funkcji, bezpośrednio w Arkuszu Kalkulacyjnym. W tym celu w zakładce Menu/Narzędzia/Arkusz kalkulacyjny możesz załadować dowolny plik Excel, np. z przygotowanymi przelewami bankowymi, a następnie dopisać w dowolnym miejscu dedykowaną funkcję

Funkcja =CheckNip(p1; p2; p3; p4) może być użyta z minimalnie dwoma parametrami =CheckNip(p1; p2)

 • p1 - Numer NIP.
 • p2 - Numer rachunku bankowego.
 • p3 - Data obliczeń (na dzień). Dla pominiętego parametru przyjmowana jest bieżąca data.
 • p4 - Typ prezentacji wyniku w komórce arkusza kalkulacyjnego. Dla pominiętego parametru przyjmowana jest wartość 2.
  1. typ=1 zwraca TAK lub NIE lub informacje np. o błędzie wykonania
  2. typ=2 zwraca dodatkowo Identyfikator MF, do bieżącego zapytania. Jest to ważna informacja dla podatnika w kontaktach z Urzędem skarbowym, która może potwierdzić wykonanie obliczeń na dany dzień.
  3. typ=3 oprócz powyższych zwraca datę i czas zapytania do serwisu API MF.
    =CheckNip(B2;E2)
    =CheckNip(B2;E2;F2)
    =CheckNip(B2;E2;F2;1)
    =CheckNip(B2;E2;F2;2)
    =CheckNip(B2;E2;"";3)
  

Rachunek przepływów pieniężnych

Widok arkusza z wykonanymi obliczeniami (statusami rachunków bankowych)

W kolumnie [G] prezentowany jest wynik działania funkcji CheckNip(). W kolumnie tej zastosowano warunkowe formatowanie kolorami:

 • Zielony - odpowiedź TAK
 • Czerwony - odpowiedź NIE
 • Żółty - informacje lub opisy błędów

W dolnej części (wiersze 12, 13, 14) zaprezentowano wynik działania funkcji dla parametru p4 przyjmującego wartości (1, 2, 3)

Rachunek przepływów pieniężnych

Widok arkusza z wyrażeniami funkcji (włączona opcja Pokaż Formuły)

Proszę zwrócić uwagę na wiersz 7 (kolor czerwony) i wiersze (12,13,14), które są w kolorze zielonym, pomimo że przedstawiają dane dla tego samego numeru NIP i rachunku bankowego. Różnicą jest data obliczeń (na dzień). Kolor czerwony przedstawia obliczenia dla daty 01-06-2018, kolor zielony dla daty bieżącej tj. 11-09-2019.

Wyjaśnimy tutaj dodatkową różnicę w kolumnie [Data]. Dwa pierwsze wiersze mają wprowadzoną datę jako tekst 2019-01-01. Data podana w tym formacie musi mieć postać YYYY-MM-DD. Pozostałe wiersze mają datę wg formatu Excel (pola data), a sposób jej prezentacji w komórce zależy od zastosowanego formatu. Drugie zdjęcie przedstawia takie daty jako liczby, ponieważ włączona jest opcja Pokaż Formuły.

Uwaga!

Wbudowany arkusz kalkulacyjny (tak samo jak aplikacja Excel) wykonuje obliczenia wszystkich funkcji w trybie rzeczywistym. Każda zmiana w dowolnej komórce powoduje natychmiastowe wykonanie wszystkich funkcji w całym dokumencie. Ponieważ funkcja CheckNip() pobiera dane bezpośrednio z serwisu Ministerstwa Finansów, to takie działanie byłoby niepożądane i nie optymalne. Za każdym razem arkusz wykonywałby zapytania do serwisu MF, powodując jego niepotrzebne obciążenie. Dlatego po wpisaniu funkcji otrzymujemy wynik OBLICZ !.

Po wprowadzeniu wszystkich funkcji (można użyć standardowej metody kopiowania formuł), naciskamy przycisk Menu/Formuły/Funkcje Dynamiczne. Przycisk ten dostępny jest również w górnej części okna na pasku szybkiego dostępu.

Prezentacja video

Wykorzystanie dynamicznych funkcji w komórkach arkusza kalkulacyjnego

Zapoznaj się z następnym dokumentem: Kompletna obsługa Plików JPK w aplikacji Program-JPK PRO.