Zawartość

Automatyzacja API

Dział informatyczny Twojej firmy może bardzo szybko przystosować Program-eSF do automatycznego generowania e-Sprawozdania Finansowego XML w połączeniu z użytkowanym systemem ERP lub własnymi arkuszami Excel.

Jak zautomatyzować generowanie e-Sprawozdania XML ?

e-Sprawozdania Finansowe KRS XML API Gorąco zachęcamy zaawansowanych użytkowników lub programistów do wykorzystania wbudowanego API. Za pomocą jednego skryptu C# można utworzyć całe sprawozdanie XML lub wybrane ewidencje. W trybie interaktywnym mamy dostępną automatyzację oraz edycję ręczną dokumentu. Na podstawie załączonego przykładu, można wykonać własny skrypt nawet bez dogłębnej znajomości programowania C#.

Jeżeli Twój zespół programistów dobrze zna użytkowany system ERP, to może pobierać dane bezpośrednio z baz danych SQL systemu księgowego. W przeciwnym wypadku źródłem danych mogą być dotychczas wykorzystywane arkusze Excel. W odróżnieniu od poprzedniej metody połączenia arkuszy za pomocą funkcji, w tym przypadku mamy pełną kontrolę nad całym sprawozdaniem. Podczas pobierania danych można zastosować dodatkowe obliczenia lub posługiwać się pomocniczymi ewidencjami.

Przygotowanie skryptu C# będzie znacznie szybsze niż definiowanie funkcji w poszczególnych komórkach arkuszy. Łatwiejsza będzie również późniejsza edycja i rozwój skryptów w kolejnych edycjach e-Sprawozdań Finansowych.

Możemy również stosować metody mieszane: formuły obliczeniowe do pobierania danych z rozszerzeniami API. Programiści mają możliwość wykorzystywania własnych bibliotek .NET DLL, które mogą zawierać np. część wykorzystywanego kodu z systemu księgowego ERP, a wynik tych obliczeń przesyłać wprost do naszego API i e-Sprawozdania Finansowego. Własne biblioteki należy dodać w Menu/Plik/Rozszerzenia DLL.

Program-eSF posiada wbudowane mechanizmy do budowania własnych rozszerzeń C#.

Generowanie e-Sprawozdania Finansowego XML za pomocą API

Automatyczne generowanie e-Sprawozdania Finansowego za pomocą API

Obsługa skryptów znajduje się w funkcji Menu/Plik/C# API. Wykonanie skryptu przyciskiem PLAY nad oknem edytora kodu, lub w Menu/Plik/Wykonaj skrypt. Przycisk do natychmiastowego wykonania skryptu dostępny jest również na pasku „Szybkiego dostępu” na górze okna. Dzięki temu Księgowi mogą wykonać przygotowaną przez programistę automatyzację, bez zaglądania do okna z kodem C#.

Program obsługuje pięć różnych e-Sprawozdań, dla każdego rodzaju przeznaczony jest oddzielny kod C#. Pliki ze skryptami zapisywane są w podkatalogu .\DATA:

 1. Api-Inna.bin Jednostka Inna (duża firma)
 2. Api-Mala.bin Jednostka Mała
 3. Api-Mikro.bin Jednostka Mikro
 4. Api-OP.bin Organizacje Pozarządowe
 5. Api-SInna.bin Skonsolidowana Jednostka Inna

Do konstruktora klasy przekazywany jest XlsController, który umożliwia dostęp do elementów i metod aktualnie przetwarzanego e-Sprawozdania. Zapamiętujemy go w prywatnej zmiennej esf.

W przykładzie posłużymy się importem danych z zewnętrznego arkusza Excel, do którego tworzymy dodatkową instancję klasy SSController, prywatna zmienna ssc. W obliczeniach możemy pobierać dane z wielu różnych plików (arkuszy) Excel jednocześnie. Wystarczy zdefiniować kolejne instancje klasy SSController. Programista ma pełną swobodę dostępu do różnych danych. Należy jeszcze dodać, że aplikacja Excel nie musi być zainstalowana w systemie, wystarczą same pliki XLS, XLSX.

using System;
using System.Data;
using System.Drawing;
using TGSoft.JPK.SF;
using TGSoft.UI.XLS;
using TGSoft.Utils;

namespace Szark
{
  public class XlsApi
  {
    SSController ssc;
  XlsController esf;
    
    public XlsApi(XlsController sender)
    {
  esf = sender;
      esf.BeginUpdateESF();
      try
      {
        string fileName = @"c:\TMP\eSF-ImportAPI.xlsx";
  ssc = new SSController();
        if (!ssc.LoadDocument(fileName))
        {
          TGSoft.Forms.UI.ShowWarning("Błąd ładowania podanego pliku Excel: " + fileName);
          return;
        }
      
        Naglowek();
        Aktywa();
        Pasywa();
        RZiS();
        Zalaczniki();
        Podatek();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        TGSoft.Forms.UI.ShowError(ex.Message);
      }
      finally
      {
        esf.EndUpdateESF();
      }
    }
  }
}  

Podstawowe metody C# dostępne w programie.

Generowanie e-Sprawozdania Finansowego XML za pomocą API

Widok metody do wypełnienia ewidencji Aktywa z pozycjami szczegółowymi

Wypełnianie danych w arkuszu można wykonać na kilka sposobów.

W przykładzie zdefiniowana jest dodatkowa metoda SetEsfValue, która korzysta z SetNumeric(string reference, object value). Metoda umożliwia wpisanie wartości do dowolnej komórki arkusza podanej jako adres np. "Aktywa!D5". Wartości pobieramy z załadowanego pliku Excel z bliźniaczego arkusza. Załadowany arkusz DEMO ma taką samą strukturę, został utworzony w aplikacji Program-eSF w Menu/Plik/Export do Excel. Możemy w ten sposób przekazać wygenerowany arkusz do innego użytkownika (Księgowego), który wypełni nam dane w aplikacji Excel.

    esf.SetNumeric("Aktywa!D5", ssc.GetNumeric("Aktywa!D5"));
  

Poniżej przykład z wykorzystaniem dedykowanych metod dla konkretnych ewidencji e-Sprawozdania. Parametrami są Symbol pozycji sprawozdania oraz kwoty A,B,B1:

    private void Test()
    {
      esf.SetAktywa("A_I_1", 100, 0);
      esf.SetPasywa("A_II", 201, 202);
      esf.SetRZiS("A_III", 301, 302, 303);
      esf.SetZmiany("IA_4_1", 400, 0);
      esf.SetPrzeplywy("A_II_5", 500, 0);
      esf.SetPodatekRB("P_ID_6", 61, 62);
      esf.SetPodatekRP("P_ID_6", 161, 162);
    }
  

Elementy (wiersze) poszczególnych ewidencji Sprawozdania mogą zawierać pozycje i podpozycje szczegółowe. Na zdjęciu powyżej zastosowano uproszczoną wersję dla pojedynczych pozycji szczegółowych:

      esf.AddPozycja("Aktywa", "A_I_1", "Podpozycja Szczegółowa do Aktywa AI1", 3);
      esf.AddPozycja("Aktywa", "A_I_3", "Podpozycja Szczegółowa do Aktywa AI3", 5);
  

W większości przypadków wystarczy prosta metoda dodawania pojedynczych pozycji szczegółowych, nie musisz stosować poniższego zaawansowanego rozwiązania.

Struktura XSD e-Sprawozdań finansowych dopuszcza stosowanie praktycznie niegraniczonej liczby zagnieżdżeń z kolejnymi podpozycjami uszczegóławiającymi. Wszystko to obsługuje Program-eSF w formie wizualnej, podczas przeglądania i drukowania e-Sprawozdań oraz podczas edycji i automatyzacji za pomocą wbudowanego API.

Podpozycje szczegółowe e-Sprawozdania Finansowego XML

Podpozycje szczegółowe e-Sprawozdania Finansowego XML

Zaawansowana metoda dodawania zagnieżdżonych podpozycji szczegółowych

W ewidencji Aktywa dla symbolu A_II_2 dodajemy pozycje szczegółową z kwotą 150, która jednocześnie zawierać będzie dwie podpozycje szczegółowe z kwotami 11 oraz 22. Druga z podpozycji zawiera kolejne zagnieżdżenie z następnymi dwoma podpozycjami, kwoty: 1 oraz 2.

    private void PozycjePodpozycjeSzczegolowe()
    {
      var arr2 = new Pozycja[] {
        new Pozycja() { NazwaPozycji = "podpozycja do 2, a)", KwotaA = 1 },
        new Pozycja() { NazwaPozycji = "podpozycja do 2, b)", KwotaA = 2 },
        };
      
      Pozycja p1 = new Pozycja() { NazwaPozycji = "Szczegółowa 1", KwotaA = 11 };
      Pozycja p2 = new Pozycja() { NazwaPozycji = "Szczegółowa 2", KwotaA = 22, Podpozycja = arr2 };
      
      var arr = new Pozycja[] { p1, p2 };
      esf.AddPozycja("Aktywa", new Pozycja() { Nazwa = "A_II_2", NazwaPozycji = "Nazwa p1", KwotaA = 150, Podpozycja = arr });
    }
  

Podpozycje szczegółowe e-Sprawozdania Finansowego XML

Widok poszczególnych elementów podpozycji szczegółowych w kodzie C# i wygenerowanym XML

Pozostałe elementy e-sprawozdania XML

Uzupełnianie danych nagłówkowych e-Sprawozdania sprowadza się do prostego przyporządkowania publicznych pól klasy XlsController. Każde z nich ma dedykowaną jasno określoną nazwę, przykład:

    private void Naglowek()
    {
      esf.IDNip = "1111111111";
      esf.IDKrs = "0000000000";
      esf.NazwaFirmy = "FHU DEMO Sp. z o.o.";
      esf.DataSporzadzenia = new DateTime(2019, 09, 30);
      esf.OkresOd = new DateTime(2018, 1, 2);
      esf.OkresDo = new DateTime(2018, 12, 30);
      esf.DataOd = new DateTime(2018, 1, 3);
      esf.DataDo = new DateTime(2018, 12, 29);
      esf.PKD = new string[] { "0111Z", "0112Z", "0113Z" };      
      
      esf.SiedzibaMiejscowosc = "Kraków";
      esf.SiedzibaGmina = "Gmina Kraków";
      esf.SiedzibaPowiat = "Powiat Kraków";
      esf.SiedzibaWojewodztwo = "Małopolskie";
    }
  

Aby dodać załącznik wystarczą dwa parametry dedykowanej metody: Nazwa pliku z pełną ścieżką oraz opis pliku:

    private void Zalaczniki()
    {
      esf.AddZalacznik(@"c:\TMP\1-WPROWADZENIE.pdf", "Dodane z API cz.1");
      esf.AddZalacznik(@"c:\TMP\7-Zasady.pdf", "Dodane z API cz.2");
      esf.AddZalacznik(@"c:\TMP\3-Nota1.xlsx", "Dodane z API cz.3 EXCEL");
    }
  

Załączniki e-Sprawozdania Finansowego XML

Widok listy automatycznie dodanych załączników

Prezentacja video połączenia z Excel

Generowanie e-Sprawozdania Finansowego XML z własnych danych i arkuszy Excel

Prezentacja pokazuje ogromne możliwości naszej aplikacji, intuicyjną obsługę i szybkość działania. Prostymi metodami utworzyliśmy „gotowy” plik XML z którego natychmiast dostępny jest raport.

Przykładowy skrypt C# do wygenerowania e-Sprawozdania Finasowego.

using System;
using System.Data;
using System.Drawing;
using TGSoft.JPK.SF;
using TGSoft.UI.XLS;
using TGSoft.Utils;

// Jednostka Inna
namespace Szark
{
  public class XlsApi
  {
    SSController ssc;
    XlsController esf;
    
    public XlsApi(XlsController sender)
    {
      esf = sender;
      esf.BeginUpdateESF();
      try
      {
        string fileName = @"c:\TMP\eSF-ImportAPI.xlsx";
        ssc = new SSController();
        if (!ssc.LoadDocument(fileName))
        {
          TGSoft.Forms.UI.ShowWarning("Błąd ładowania podanego pliku Excel: " + fileName);
          return;
        }
      
        Naglowek();
        Aktywa();
        Pasywa();
        RZiS();
        Zalaczniki();
        Podatek();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        TGSoft.Forms.UI.ShowError(ex.Message);
      }
      finally
      {
        esf.EndUpdateESF();
      }
    }
    
    private void Naglowek()
    {
      esf.IDNip = "1111111111";
      esf.IDKrs = "0000000000";
      esf.NazwaFirmy = "FHU DEMO Sp. z o.o.";
      esf.DataSporzadzenia = new DateTime(2019, 09, 30);
      esf.OkresOd = new DateTime(2018, 1, 2);
      esf.OkresDo = new DateTime(2018, 12, 30);
      esf.DataOd = new DateTime(2018, 1, 3);
      esf.DataDo = new DateTime(2018, 12, 29);
      esf.PKD = new string[] { "0111Z", "0112Z", "0113Z" };
      
      
      esf.SiedzibaMiejscowosc = "Kraków";
      esf.SiedzibaGmina = "Gmina Kraków";
      esf.SiedzibaPowiat = "Powiat Kraków";
      esf.SiedzibaWojewodztwo = "Małopolskie";
      
      esf.AP_KodPocztowy = "30-389";
      esf.AP_Miejscowosc = "Kraków";
      esf.AP_Ulica = "Zawiła";
      esf.AP_NrDomu = "1";
      esf.AP_NrLokalu = "A";
      esf.AP_Gmina = "AP_Gmina";
      esf.AP_Powiat = "AP_Powiat";
      esf.AP_Wojewodztwo = "Małopolskie";
      esf.AP_Poczta = "AP_Poczta";
      esf.AP_KodKraju = "PL";
      
      esf.AdresZagraniczny = true;
      esf.AZ_KodKraju = "DE";
      esf.AZ_KodPocztowy = "AZ_KodPocztowy";
      esf.AZ_Miejscowosc = "AZ_Miejscowosc";
      esf.AZ_Ulica = "AZ_Ulica";
      esf.AZ_NrDomu = "123";
      esf.AZ_NrLokalu = "B";
      
      
      esf.OgraniczonyDataOd = new DateTime(2018, 1, 10);
      esf.OgraniczonyDataDo = "koniec roku 2018";
      esf.Wskazanie = true;
      esf.WskazanieOpis = "Opis zastosowanej metody rozliczenia połączenia";
      esf.KontynuacjaZagrozenie = false;
      esf.KontynuacjaZagrozenieOpis = "Z winy wspólnika";
      
      esf.Zasady_A = new string[] { "A linia 1", "A linia 2", "A linia 3" };
      esf.Zasady_B = new string[] { "B linia 1", "B linia 2", "B linia 3" };
      esf.Zasady_C = new string[] { "C linia 1", "C linia 2", "C linia 3" };
      esf.Zasady_D = new string[] { "D linia 1", "D linia 2", "D linia 3" };
      
      esf.AddInfo("Nazwa - 1", "Opis do JEDEN");
      esf.AddInfo("Nazwa - 2", "Opis do DWA");
    }
        
    private void SetEsfValue(string reference)
    {
      //if (!esf.HasFormula(reference))
      esf.SetNumeric(reference, ssc.GetNumeric(reference)); 
    }
    
    private void Aktywa()
    {
      //esf.SetNumeric("Aktywa!D5", ssc.GetNumeric("Aktywa!D5"));
      for (int i = 3; i <= 90; i++)
      {
        SetEsfValue(string.Format("Aktywa!D{0}", i));
        SetEsfValue(string.Format("Aktywa!E{0}", i));
        SetEsfValue(string.Format("Aktywa!F{0}", i));
      }
      
      esf.AddPozycja("Aktywa", "A_I_1", "Podpozycja Szczegółowa do Aktywa AI1", 3);
      esf.AddPozycja("Aktywa", "A_I_3", "Podpozycja Szczegółowa do Aktywa AI3", 5);
      
      PozycjePodpozycjeSzczegolowe();
    }
    
    private void PozycjePodpozycjeSzczegolowe()
    {
      var arr2 = new Pozycja[] {
        new Pozycja() { NazwaPozycji = "podpozycja do 2, a)", KwotaA = 1 },
        new Pozycja() { NazwaPozycji = "podpozycja do 2, b)", KwotaA = 2 },
        };
      
      Pozycja p1 = new Pozycja() { NazwaPozycji = "Szczegółowa 1", KwotaA = 11 };
      Pozycja p2 = new Pozycja() { NazwaPozycji = "Szczegółowa 2", KwotaA = 22, Podpozycja = arr2 };
      
      var arr = new Pozycja[] { p1, p2 };
      esf.AddPozycja("Aktywa", new Pozycja() { Nazwa = "A_II_2", NazwaPozycji = "Nazwa p1", KwotaA = 150, Podpozycja = arr });
    }
      
    private void Pasywa()
    {
      for (int i = 3; i <= 62; i++)
      {
        SetEsfValue(string.Format("Pasywa!D{0}", i));
        SetEsfValue(string.Format("Pasywa!E{0}", i));
        SetEsfValue(string.Format("Pasywa!F{0}", i));
      }
    }
    
    private void RZiS()
    {
      esf.SetRZiS("A_IV", 1400, 0);
      esf.AddPozycja("RZiS", new Pozycja() { Nazwa = "A_IV", NazwaPozycji = "Czwórka", KwotaA = 44 });
    }
    
    private void Zalaczniki()
    {
      esf.AddZalacznik(@"c:\TMP\1-WPROWADZENIE.pdf", "Dodane z API cz.1");
      esf.AddZalacznik(@"c:\TMP\7-Zasady.pdf", "Dodane z API cz.2");
      esf.AddZalacznik(@"c:\TMP\3-Nota1.xlsx", "Dodane z API cz.3 EXCEL");
    }
    
    private void Podatek()
    {
      esf.SetPodatekRB("P_ID_3", 31, 32);
      esf.SetPodatekRB("P_ID_4", 41);
    }
  }
}

e-Sprawozdanie Finansowe ma bardzo rozbudowaną i skomplikowaną strukturę XML, czego nie widać po analizie kodu C# załączonego przykładu…

Program-eSF to najbardziej zaawansowana i jednocześnie prosta w użytkowaniu profesjonalna aplikacja do obsługi e-Sprawozdań Finansowych KRS.

Zapoznaj się z następnym dokumentem: Biała lista podatników VAT